FINANSDIREKTØRENS SYN PÅ 2022

Sterke økonomiske resultater


I løpet av 2022 kunne Håndverksgruppen ønske 35 solide håndverksbedrifter velkommen. Effekten av disse nye selskapene var imponerende MNOK 1 647 på topplinjen og MNOK 152 i EBITDA.

Våre eksisterende selskaper hadde en betydelig organisk salgsvekst på mer enn 10 prosent i løpet av året, noe som resulterte i en rullerende tolvmåneders omsetning på MNOK 4 901. 

Det som virkelig er inspirerende for meg, er å se hvor sømløst de nye selskapene har tilpasset seg Håndverksgruppens rapporteringsrutiner, noe som gir bedre styringsinformasjon til den lokale daglig lederen – samt muliggjør god kontroll på konsernnivå. I løpet av 2022 har vi også forbedret dashbordene våre, slik at daglig ledere enkelt kan ha kontroll på sin egen finansielle utvikling og sammenligne den med intern benchmarking. Det betyr at de får en dypere forståelse av hvordan de presterer i forhold til andre. Dette danner grunnlaget for en sunn konkurranse mellom de lokale selskapene. 

CFO-comments
8 %

vekst i EBITDA-verdi for selskapene som var en del av HG ved inngangen til året.

Samarbeid fortsetter å skape verdier

Utvekslingen av beste praksis og samarbeidet innad i regionene og på tvers av hele Håndverksgruppen fortsetter å skape verdi, og EBITDA-verdien øker for selskapene som var en del av HG ved inngangen til året. Til tross for at vi befinner oss i det vi anser som et utfordrende marked med økte priser på innsatsfaktorer. 

Selskapene våre gjør det bra. Per 31.12.2022 var det bare åtte av 101 selskaper som hadde en EBITDA-margin på under fem prosent – og av disse var det bare tre selskaper som lå under tre prosent. Det store bildet viser at siden innlemmelsen i Håndverksgruppen har den samlede LTM EBITDA for alle lokale selskaper økt med over 30 prosent. 

 

Det store bildet viser at siden innlemmelsen i Håndverksgruppen har LTM EBITDA for alle lokale selskaper økt med over 30 prosent.


Gjermund Söder Vegge
CFO, Håndverksgruppen

Kontanstrømmen viser god utvikling 

Håndverksgruppens kontantbeholdning har også hatt en positiv utvikling i 2022, med en operasjonell kontantstrøm på MNOK 331 fra selskaper som var inkludert ved inngangen til året, noe som gir en kontantkonvertering på 90 prosent. Det er oppnådd en økning i omløpshastighet for arbeidskapital på 0,4, takket være forbedringer i både eksisterende og nye selskaper. Dette har gitt Håndverksgruppen tro på vår evne til å opprettholde den positive kontantstrømutviklingen. 

Investeringer i nye selskaper gjennom året beløp seg til MNOK 618, hvorav om lag en tredjedel ble finansiert av kontantstrøm fra driften og resten av økt langsiktig gjeld. Vi avsluttet året med en solid kontantbeholdning på MNOK 362. 

For å oppsummere det hele: 2022 var virkelig et godt år for Håndverksgruppen!

 

Gjermund Söder Vegge
CFO, Håndverksgruppen