CFO:S SYN PÅ 2022

Starkt finansiellt resultat


Under 2022 välkomnade Håndverksgruppen 35 solida hantverksföretag. Effekten av dessa nya tillskott till vår koncern var imponerande 1647 MNOK i omsättning och 152 MNOK i EBITDA. 

Våra befintliga bolag hade en betydande organisk försäljningstillväxt på mer än 10 procent under året, vilket resulterade i en omsättning på 4 901 MNOK.

 
Det som verkligen inspirerar mig är att se hur smidigt de nya bolagen anpassade sig till Håndverksgruppens rapporteringsrutiner, vilket ger bättre ledningsinformation till den lokala VD:n - och möjliggör god kontroll på koncernnivå. Under 2022 förbättrade vi också våra dashboards för rapportering, så att de lokala verkställande direktörerna enkelt kan analysera sin egen finansiella information och jämföra den med intern benchmarking. Det innebär att de får en djupare förståelse för hur de presterar i förhållande till andra. Detta utgör grunden för en sund konkurrens mellan våra lokala företag. 

CFO-comments
8 %

EBITDA värdetillväxt för företag som var en del av HG i början av året.

Samarbetet fortsätter att skapa värde

 Vårt utbyte av bästa praxis och samarbete inom regioner och inom hela Håndverksgruppen fortsätter att tillföra värde, och EBITDA-värdet ökade för de företag som var en del av HG i början av året. Trots att vi befinner oss på, vad vi skulle betrakta som, en utmanande marknad med ökande priser på insatsvaror. 

Våra bolag presterar väl. Per den 31.12.2022 hade endast åtta av 101 bolag en EBITDA-marginal under fem procent - och av dessa var det endast tre bolag som låg under tre procent. Den stora bilden visar oss att sedan införlivandet i Håndverksgruppen har den kombinerade LTM EBITDA för alla lokala bolag ökat med mer än 30 procent. 

 

Den stora bilden visar att sedan införlivandet i Håndverksgruppen har LTM EBITDA för alla lokala bolag ökat med mer än 30 procent.


Gjermund Söder Vegge
CFO, Håndverksgruppen

Utveckling av kassaflödet är positiv

Håndverksgruppens kassaposition utvecklades också positivt under 2022, med ett operativt kassaflöde på 331 MNOK från bolag som inkluderades i början av året, vilket resulterade i en cash conversion på 90 procent. En ökning av omsättningshastigheten på rörelsekapitalet med 0,4 gånger har uppnåtts tack vare förbättringar i både befintliga och nya företag. Detta har gett oss förtroende för vår förmåga att upprätthålla vår positiva kassaflödesutveckling. 
Investeringarna i nya företag under året uppgick till 618 MNOK, varav cirka en tredjedel finansierades av kassaflödet från rörelsen och resten av ökade långfristiga skulder. Vi avslutade året med en stark kassaposition på 362 MNOK. 

För att sammanfatta allt: 2022 var verkligen ett bra år för Håndverksgruppen!

 

Gjermund Söder Vegge
CFO, Håndverksgruppen