<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Hållbarhet i Håndverksgruppen

Prioriterar tre definierade områden inom hållbarhet

Håndverksgruppen har utvärderat företagets hållbarhetspåverkan genom hela värdekedjan samt utvärderat konsekvenserna av ökade förväntningar gällande hållbarhet och övriga megatrender med betydelse för koncernen. Möjligheter och risk inom hållbarhet rangordnas därefter utifrån relevans. Utifrån detta har vi identifierat tre områden som anses relevanta för oss, men även centrala för våra viktigaste intressenter.

1.

Vi tar hand om varandra och är en attraktiv arbetsplats

Vi tar ansvar gentemot samhället, medarbetare och leverantörer. Endast genom att ställa krav, säkerställa god utbildning och rätt fokus i alla led, kan hållbarhetsmålen uppnås.

Säkerställa inkluderande, rättvis och god utbildning samt främja möjligheter för livslångt lärande för alla.

Inom HG skall vi utöka antalet unga och vuxna med relevant erfarenhet och utbildning som bidrar till att säkerställa HG-skolan. Dessutom skall vi anställa och följa upp praktikanter (4.4).

Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständigt, passande arbete för alla.

Genom praktikantprogram skall HG bidra till att reducera antalet unga utan arbete (8.6), utöver att säkerställa arbetsrättigheter, trygga arbetsplatser samt förhindra svartarbete (8.8).

2.

Vi skall förstå vår verksamhets klimatpåverkan, bli klimatneutrala och främja cirkulär ekonomi

Fokus är inte endast hållbarhet i förhållande till miljö och klimatpåverkan, utan även hållbarhet gällande affärsetiska förhållanden, med hänsyn till våra anställda och generellt sett i ägarledningen av Håndverksgruppen.

Göra städer och lokalsamhälle inkluderande, säkra, robusta och hållbara.

HG:s kompetens knuten till renovering och kvalitetsmässigt hantverk skall direkt bidra till att säkerställa adekvata, säkra och prisvärda bostäder

Säkerställa hållbara förbruknings- och produktionsmönster

HG skall främja hållbara system för offentlig anskaffning, i enlighet med de enskilda ländernas politik och prioriteringsområden

Agera omedelbart för att bekämpa klimatändringarna och konsekvenserna av dem.

Våra professionella hantverkare skall ge kunden rådgivning för mer hållbara lösningar som även skall tillgodose framtidens klimat.

3.

Vi följer fastställda lagar och regler

Gråzoner är inte godtagbara och vi säkerställer att alla fastställda regler och lagar följs. Våra medarbetare får utbildning i etiska riktlinjer och vi har tydliga varningssystem-rutiner. Dessutom ställer vi lika höga krav på våra leverantörer och samarbetspartner som vi gör på oss själva.

Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständigt, passande arbete för alla.

Inom HG arbetar vi för att motverka svartarbete, säkerställa arbetsrättigheter och trygga arbetsplatser genom fokus på HMS, etiska riktlinjer och goda varningssystem-rutiner.

Stärka de hjälpmedel som behövs för att genomföra arbetet och förnya globala partnerskap för hållbar utveckling.

För att stärka partnerskap för hållbar utveckling, så skall HG arbeta tvärvetenskapligt med samarbetspartner tvärs över intressegrupper.

Som portföljbolag till FSN Capital får vi bra stöd att arbeta systematiskt med hållbarhet och sätta upp oss bra mål.