<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Bærekraft i Håndverksgruppen

I HG prioriterer vi tre definerte områder innen bærekraft

Håndverksgruppen har vurdert selskapets bærekraftspåvirkning gjennom hele verdikjeden, samt vurdert konsekvensene av økte forventninger til bærekraft og øvrige megatrender med betydning. Muligheter og risiko innen bærekraft er deretter rangert etter relevans. Ut fra dette har vi identifisert tre områder som anses relevante for oss, men også sentrale for våre viktigste interessenter.

1.

Vi tar vare på hverandre og er en attraktiv arbeidsplass

Vi tar ansvar overfor samfunnet, ansatte og leverandører. Bare ved å stille krav, sørge for god opplæring og riktig fokus i alle ledd, kan bærekraftsmålene nås. 

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

I HG skal vi øke antall unge og voksne med relevant erfaring og utdanning som bidrar til å sikre HG skolen. I tillegg skal vi ansette og følge opp lærlinger (4.4).

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Gjennom lærlingordninger skal HG bidra til å redusere antall unge uten arbeid (8.6), i tillegg til sikre arbeidsrettigheter, trygge arbeidsplasser og forhindre svart arbeid (8.8).

2.

Vi skal forstå klimapåvirkningen av vår virksomhet, bli
klimanøytrale og promotere sirkulær økonomi

Vi skal ikke bare være bærekraftige innen miljø og klimapåvirkning, men også i forretningsetiske forhold, overfor våre ansatte og generelt sett i eierstyringen av Håndverksgruppen.

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

HGs kompetanse knyttet til renovasjon og godt håndverk skal bidra direkte inn mot å sikre tilgang til adekvat, sikker og rimelige boliger.

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster.

HG skal fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Våre faglærte skal rådgi kunden til å gi mer bærekraftige løsninger som også vil imøtekomme fremtidens klima.

3.

Vi styrer selskapene våre på en ansvarlig måte

Gråsoner er ikke akseptable, og vi sørger for at alle lover og regler følges. Våre ansatte læres opp i etiske retningslinjer og vi har tydelige rutiner for varsling. I tillegg stiller vi like strenge krav til våre leverandører og samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. 

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I HG jobber vi for å motvirke svart arbeid, sikre arbeidsrettigheter og trygge arbeidsplasser gjennom fokus på HMS, etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å styrke partnerskap for bærekraftig utvikling, skal HG jobbe tverrfaglig med samarbeidspartnere på tvers av interessegrupper.

Som et portføljeselskap av FSN Capital får vi god støtte til å jobbe systematisk med bærekraft og sette oss gode mål.